C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

Espais d’Aprenentatge a Infantil i Primària

Espais d’Aprenentatge a Infantil i Primària

“El cerebro necesita emocionarse para aprender” Jose Ramón Gamo.

La pràctica educativa a les aules d’avui dia ha de donar resposta als reptes i desafiaments propis d’una societat globalitzada de la informació i el coneixement. Aquest fet ens situa en un punt en el qual hem de posar en pràctica un nou model educatiu, per tal que el nostre alumnat pugui explotar el seu màxim potencial i aprenentatge.

En aquesta línia, aquest any a Fedac Xarxa hem iniciat una metodologia basada en espais educatius des d’i3 fins a p6 que es realitzen dos cops per setmana en franges de dues hores. En les propostes, els infants interactuen amb tota la comunitat, no només el seu grup d’edat.

Aquests espais pretenen promoure i enfortir l’aprenentatge competencial dels alumnes en un entorn dinàmic, significatiu i vivencial. Cada un s’organitza en diferents estacions que permeten als infants experimentar de manera lliure i autònoma, interactuar entre iguals i motivar el treball cooperatiu a partir de diferents propostes i materials.

Les nostres propostes d’enguany han estat:

L’espai Crea, que es presenta com un entorn de creació que potenciï al màxim la capacitat expressiva dels nens. Seguint la concepció de “Els cent llenguatges dels nens” de Malaguzzi, aquest ambient es presenta com un espai de múltiples recreacions artístiques, entenent l’art en la seva més àmplia concepció.

Comunitat petits
Comunitat mitjans
Comunitat grans

L’espai Comunica’t, que promou l’aprenentatge de la llengua de manera autònoma, vivencial i inductiva a partir de situacions comunicatives reals a través del joc. En aquest entorn se’ls ofereixen materials per treballar totes les habilitats de l’àmbit lingüístic de manera lúdica i pragmàtica.

Comunitat petits
Comunitat mitjans
Comunitat grans

L’espai Mou-te, el qual permet als infants acomplir activitat física mitjançant diferents recursos, espais i activitats. En aquest entorn poden desenvolupar les seves aptituds físiques per aconseguir millorar les seves habilitats i destreses i afavorir de manera individual o col·lectiva les seves capacitats esportives. Tot això, relacionat sempre amb l’aprenentatge i aplicació dels hàbits saludables.

Comunitat petits
Comunitat mitjans
Comunitat grans

I, finalment, l’espai 3,2,1., que està dissenyat per donar cabuda a tots els continguts de l’àmbit matemàtic, amb un enfocament vivencial per tal de comprendre des dels conceptes més concrets fins als més abstractes. La manipulació i l’experimentació seran la base per obtenir un bon raonament lògic-matemàtic a través d’un aprenentatge significatiu. 

Comunitat petits
Comunitat mitjans
Comunitat grans

A tall de conclusió, els espais d’aprenentatge suposen una metodologia molt potent pedagògicament, ja que cadascun dels racons estan pensats per donar resposta als diferents estils d’aprenentatges propis de la diversitat i necessitats de cada infant. Per altra banda, estan pensats per afavorir la construcció social de l’aprenentatge a través de la descoberta i l’experimentació en grups heterogenis on tothom es beneficiï de les riqueses dels altres.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website