C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

FP DUAL: Què és, com funciona i la seva inserció laboral

FP DUAL: Què és, com funciona i la seva inserció laboral

Saps que amb l’FP DUAL rebràs una remuneració suficient per a pagar-te els estudis? Saps què és i com funciona?

La Formació Professional Dual o FP DUAL és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa, combinant l’aprenentatge a l’aula amb l’activitat pràctica al centre de treball.

Es tracta d’una modalitat formativa que beneficia tant l’alumnat, que veurà incrementades les oportunitats d’inserció laboral, com les empreses, ja que l’FP Dual els permet captar talent.

Hi ha oferta d’FP Dual tant de cicles formatius de grau mitjà com de cicles formatius de grau superior i la titulació obtinguda en finalitzar un cicle formatiu d’FP Dual té validesa a tot el territori nacional.

Concretament, a FEDAC Xarxa disposeu de la nostra oferta en cicles formatius en 3 branques diferenciades i molt significatives al món laboral.

  • CFGM DUAL Gestió administrativa i CFGS DUAL Administració i finances
  • CFGM DUAL Manteniment electromecànic i CFGS DUAL Mecatrònica Industrial
  • CFGM DUAL Sistemes microinformàtics i xarxes i CFGS DUAL Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Aquesta FP DUAL es fonamenta en uns objectius

  • Els alumnes coneixen el món laboral de primera mà i es facilita la incorporació al mercat laboral.
  • Una millor qualificació professional dels alumnes donades les competències desenvolupades mitjançant aquest context laboral real dins el mateix context educatiu.
  • Vinculació entre els centres educatius i el teixit empresarial

I també en unes característiques diferenciades

  • La col·laboració entre el centre educatiu i l’empresa es formalitza amb convenis de col·laboració.
  • L’alumnat gaudeix d’un seguiment continu i conjunt entre el tutor de l’empresa i del centre educatiu 

Al llarg de la seva formació l’alumnat podrà desenvolupar aquesta relació laboral en format de:

  • Pràctiques DUAL general no remunerades per unes 515 hores
  • Pràctiques DUAL intensiva entre 900 i 1.000 hores les quals seran remunerades i pactades entre el centre educatiu i laboral sent aquesta remuneració sobre uns mínims fixats sobre el Salari Mínim Interprofessional i depenent si l’alumne cursa grau mitjà o superior. Addicionalment, l’empresa donarà d’alta els alumnes a la SS com a pràctiques curriculars externes.

Aquestes pràctiques, en un format o altre són de caràcter obligatori dins dels 2 anys de formació de l’alumnat i serà aquest qui, sempre que mostri actitud proactiva, implicació i bon rendiment acadèmic, podrà escollir quina modalitat cursar. L’escola disposa d’una borsa d’empreses amb les quals realitza DUAL i treballem per ampliar-la any rere any amb l’objectiu d’augmentar-la, però l’alumnat també pot proposar una empresa per la seva part. 

Una dada molt interessant és que aquesta remuneració és suficient per pagar-se els estudis!

Seguidament, compartim amb vosaltres algunes de les dades de la nostra escola amb relació a alumnat realitzant FP DUAL i també amb relació a la posterior inserció laboral. 

FP DUAL

Amb relació als cicles de grau mitjà, de l’alumnat total que va finalitzar els seus estudis en el curs anterior 22/23, un 61% va realitzar pràctiques DUAL sent la branca mecànica la més destacada amb un 84% dels alumnes, seguida de la branca administrativa (57%) i informàtica (14%). Aquestes xifres s’han pogut mantenir o fins i tot millorar en els últims anys.

Pel que fa al grau superior de finances els estudiants en DUAL van representar el 100%. Addicionalment, amb l’estrena en el curs anterior dels nous cicles de grau superior, de Mecatrònica industrial (100%) i d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, amb els quals finalitzarem el curs actual amb la primera promoció, s’ha assolit també el 100% d’alumnes DUAL i, per tant, podem confirmar que tots els alumnes de Grau Superior es titularan amb aquest alt nivell de pràctiques laboral. 

Inserció laboral

Pel que fa a dades d’inserció laboral d’estudiants de l’escola FEDAC Xarxa comparades amb l’estudi anual que publica la Generalitat des del Departament d’Educació i el Consell General de les Cambres de Comerç podem extreure’n bones conclusions tant per a l’escola com per a la nostra comarca. 

En la família professional d’Administració i gestió la inserció laboral se situa per a grau mitjà en el 36,3% i per a grau superior en el 71,5%. A l’escola hem gaudit aquest passat curs d’un 57% i 84,6% respectivament. 

Pel que fa a la família d’Informàtica i comunicacions, el 18,3% en grau mitjà segons l’estudi es compara amb el 25% dels nostres estudiants. A caire informatiu, aquesta xifra se situa en el 66,83% per a grau superior. 

Finalment, en la família d’Instal·lació i manteniment l’estudi mostra una inserció del 52% per grau mitjà mentre que el 58% dels nostres estudiants del curs anterior estan ja dins el mercat laboral. També com a dada informativa, l’estudi situa en el 80,3% la inserció en grau superior. 

Vols saber-ne més? Vine a veure’ns i t’informarem! Reserva cita al formulari o poseu-vos en contacte amb l’escola FEDAC Xarxa.

Altres notícies relacionades amb la nostra FP

Democràcia participativa en acció

Stanford, una empresa simulada a CF

Solidaritat i esforç: Valors que impregnen cada etapa de FEDAC Xarxa

CreaEscola Quality Certificate for Education Website